ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ НА КОРИСТЬ ФОНДУ

1. Предмет допомоги

1. Надавач допомоги зобов’язується – на власний вибір – надавати підтримку Фонду благодійної допомоги у формі:

I. Грошової допомоги – пожертвування коштів.
II. Допомоги в натуральній формі – дарування речей.
III. Надання послуг – дарування послуг.

Причому в разі надання допомоги в натуральній формі та надання послуг Надавач зобов’язаний кожного разу узгоджувати з Фондом їхні:

 • предмет;
 • вид;
 • обсяг;
 • місце надання допомоги;
 • іншу інформацію, необхідну для належного надання допомоги Фонду,

з метою визначення Фондом, чи відповідає ця допомога його статутним цілям і чи може він прийняти й належним чином використовувати цю форму допомоги, коли, де та в якому обсязі.

Сторони вважають достатньою письмову форму цих домовленостей, тобто форму повідомлень, надісланих електронною поштою на адресу електронної пошти Фонду, зазначену нижче.

Фонд: dopomoga@metivestholding.com

Надавач допомоги під час першого контакту – у разі надання допомоги в натуральній формі та надання послуг – повинен вказати в електронному листі, надісланому на електронну пошту Фонду, яку саме допомогу він має намір надати Фонду, вказавши особисті та контактні дані (адреса та телефон).

2. Предметом договору не є отримання прибутку Надавачем або Фондом.

3. Благодійна допомога надається Фонду безкоштовно з метою надання допомоги в підтримці законних статутних інтересів Фонду у відповідній благодійній діяльності, визначеній відповідно до статуту, національного законодавства та законодавства Європейського Союзу. Допомога буде використовуватися Фондом виключно для реалізації своїх статутних цілей, на вибір Фонду, відповідно до потреб у цей момент часу.

4. Усі витрати, пов’язані з допомогою на користь Фонду, прямо не зафіксовані в письмовій формі, як витрати Фонду, несе Надавач допомоги.

2. Права й обов’язки

1. Надавач допомоги зобов’язаний надавати допомогу відповідно до цих умов, письмових домовленостей між Сторонами та вимог законодавства.

2. Предметом допомоги на користь Фонду є фінансові та матеріальні ресурси, а також послуги, отримані законно та з легальних джерел.

3. На вимогу (за запитом) Надавача Фонд оформляє декларацію про надану Фонду допомогу.

4. Надавач допомоги також має інші права та обов’язки, що випливають із загально застосовних положень законодавства.

5. Надання допомоги на користь Фонду Надавачем не створює жодних зобов’язань з боку Фонду перед Надавачем допомоги, з урахуванням п. 2.3 цих Загальних умов надання допомоги на користь Фонду.

6. Фонд не зобов’язаний вказувати інформацію про Надавача при розповсюджені отриманої від нього допомоги, в тому числі безпосередньо шляхом маркування отриманих товарів та/або публікування інформації про Надавача та надану ним допомогу.

7. Розповсюджуючи допомогу Фонд має право маркувати таку допомогу на власний розсуд без погодження змісту чи форми такого маркування з Надавачем.

8. Надання допомоги юридичною особою на користь Фонду рівносильне прийняттю цих Загальних положень надання допомоги на користь Фонду цією юридичною особою як Надавачем допомоги.

3. Прикінцеві положення

Будь-які спори, що випливають із цього договору, будуть вирішуватися в суді відповідно до чинного польського законодавства польським судом, за місцем фактичного розташування головного офісу Фонду.

GENERAL TERMS FOR ASSISTANCE IN FAVOUR OF THE FOUNDATION FUNDACJA RAZEM DAMY RADE - DO IT TOGETHER

1. Subject of Assistance

1. The Donor undertakes – at its own volition – to provide support to the Charitable Aid Foundation FUNDACJA RAZEM DAMY RADE – DO IT TOGETHER (the Foundation) in the form of:

I. Financial assistance – monetary donation.
II. In-kind assistance – gifting.
III. Service provision – donation of services.

Along with this, in the case of providing in-kind assistance and services, in every instance the Donor shall coordinate with the Foundation their:

 • subject;
 • type;
 • scope;
 • location of assistance provision;
 • other information required to provide an appropriate assistance to the Foundation

for the Foundation to determine whether this assistance is compliant with its charter’s objectives and whether it can accept and make appropriate use of this form of assistance, as well as its timing, location, and scope.

The Parties consider a written form of these arrangements sufficient, i.e. in the form of notifications sent to the Foundation’s e-mail provided below.

Foundation: dopomoga@metivestholding.com

At the time of first contact, the Donor – in the case of in-kind assistance and service provision – shall specify in a letter sent to the Foundation’s e-mail address the type of assistance it intends to provide to the Foundation, as well as indicate its personal and contact information (address and telephone number).

2. The subject of the agreement is not the profit making by the Donor or the Foundation.

3. Charitable assistance is provided to the Foundation free of charge to assist in supporting the legitimate charter interests of the Foundation in the relevant charitable activities, determined pursuant to the Charter, national legislation, and the laws of the European Union. The assistance shall be used by the Foundation solely for the implementation of its charter objectives at the Foundation’s discretion in line with the needs at the moment.

4. All costs associated with the assistance in favour of the Foundation are borne by the Donor, unless directly reserved in writing as the costs of the Foundation to be considered valid.

2. Rights and Obligations

1. The Donor shall provide assistance in accordance with these terms, written arrangements between the Parties, and legislative requirements.

2. The subject of assistance in favour of the Foundation is financial and material resources, as well as services lawfully obtained and legally sourced.

3. Upon the Donor’s demand (request), the Foundation draws up a declaration on assistance provided to the Foundation.

4. The Donor of the assistance also has other rights and obligations arising from the generally applicable provisions of legislation.

5. Providing assistance in favour of the Foundation by the Donor shall not create any obligations to the Donor on the part of the Foundation, subject to clause 2.3 of these General Terms for Assistance in Favour of the Foundation.

6. The Foundation is not obliged to indicate information about the Donor while distribution of the assistance received from it, including directly by labeling received goods and / or publishing information about the Donor and provided assistance by it.

7. Distributing assistance, the Fund has the right to label such assistance at its own discretion without agreeing the content or form of such labeling with the Donor.

8. Providing assistance in favour of the Foundation by a legal entity is tantamount to acceptance of these General Terms for Assistance in Favour of the Foundation by this legal entity as the Donor.

3. Final Clauses

Any disputes arising from this agreement shall be settled in court pursuant to current Polish legislation by a Polish court at the actual location of the Foundation’s headquarters.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZEN NA RZECZ FUNDACJI

1. Przedmiot pomocy

1. Świadczeniodawca zobowiązuje się- według swojego wyboru- do świadczenia na rzecz Fundacji pomocy charytatywnej w postaci:

I świadczeń pieniężnych – darowizna środków finansowych
II świadczeń rzeczowych – darowizna rzeczy,
III świadczenia usług – darowizna usług,

przy czym, w przypadku świadczeń rzeczowych i świadczenia usług, Świadczeniodawca jest zobowiązany każdorazowo uzgodnić z Fundacją ich:

 • Przedmiot,
 • Rodzaj,
 • Zakres,
 • Miejsce wykonania świadczeń,
 • Inne informacje niezbędne do należytego wykonania świadczeń na rzecz Fundacji,

a to w celu ustalenia przez Fundację, czy świadczenia te są zgodne z jej celami statutowymi oraz czy ma ona możliwość przyjęcia i odpowiedniego wykorzystania tej formy świadczeń, kiedy, gdzie i w jakim zakresie.

Strony uznają za wystarczającą formę przedmiotowych ustaleń formę pisemną, tj. formę wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na niżej wskazany adres e-mail Fundacji

Fundacja: dopomoga@metivestholding.com

Świadczeniodawca przy pierwszym kontakcie – w przypadku świadczeń rzeczowych i świadczenia usług, winien wskazać w wiadomości e-mail przesłanej do Fundacji jaki rodzaj świadczeń ma zamiar przekazać na rzecz Fundacji, ze wskazaniem danych osobowych i teleadresowych do kontaktu.

2. Przedmiotem umowy nie jest osiąganie zysku przez Świadczeniodawcę lub Fundację.

3. Przekazanie pomocy charytatywnej odbywa się bezpłatnie na rzecz Fundacji w celu udzielenia pomocy w zakresie wspierania uzasadnionych interesów statutowych Fundacji w odpowiednich działaniach charytatywnych określonych, zgodnie ze statutem, przepisami prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. Świadczenia zostaną spożytkowane przez Fundację wyłącznie na realizację jej celów statutowych, według wyboru Fundacji, zgodnie z występującymi w danym czasie potrzebami.

4. Wszystkie koszty związane z świadczeniami na rzecz Fundacji wyraźnie nie zastrzeżone pisemnie, pod rygorem nieważności, jako koszty Fundacji, ponosi Świadczeniodawca.

2. Prawa i obowiązki

1. Świadczeniodawca ma obowiązek świadczenia pomocy zgodnie z niniejszymi warunkami, pisemnymi ustaleniami Stron i przepisami prawa.

2. Przedmiotem Świadczeń na rzecz Fundacji są środki finansowe i rzeczowe oraz usługi pozyskane w sposób legalny i pochodzące z legalnych źródeł.

3. Na wniosek Świadczeniodawcy Fundacja wyda mu deklarację w przedmiocie wykonanych na rzecz Fundacji świadczeń.

4. Świadczeniodawca ma również inne prawa i obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Udzielenie świadczeń na rzecz Fundacji przez Świadczeniodawcę nie powoduje powstania po stronie Fundacji jakichkolwiek zobowiązań wobec Świadczeniobiorcy, z zastrzeżeniem pkt. 2.3. niniejszych Ogólnych Warunków Świadczeń na rzecz Fundacji.

6. Fundacja nie ma obowiązku podawania publicznie lub innym podmiotom informacji o Darczyńcy, przy dystrybucji świadczeń otrzymanych od Darczyńcy, ani też nie ma obowiązku oznaczania otrzymanych towarów i/lub publikowania informacji o Darczyńcy, który przekazał na jej rzecz świadczenia, bez względu na formę tych świadczeń (rzeczową, finansową lub inną).

7. Realizując cele statutowe, Fundacja ma prawo przy dystrybucji świadczeń, do oznaczania ich według własnego uznania, zgodnie z prawem, bez obowiązku uzgadniania treści lub formy takiego oznaczenia z Darczyńcą.

8. Udzielenie świadczeń przez podmiot na rzecz Fundacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez ten podmiot jako Świadczeniodawcę niniejszych Ogólnych Warunków Świadczeń na rzecz Fundacji.

3. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze sądowej zgodnie z obowiązującym prawem polskim przez sąd polski, właściwy z uwagi na siedzibę Fundacji.